Divizioni i

Paralajmërimi i Hershëm i Sëmundjeve dhe Dëmtuesve

Detyrat dhe Përgjegjësit

  • Përgatit planet strategjike për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve   

  • Përcjell sëmundje dhe dëmtuesit në tërë Rajonin Vreshtar të Republikës së Kosovës   

  • Grumbullon të dhënat sistemimin dhe njoftimin e fermerëve, kompanive dhe institucioneve shkencore; 

  • Koordinon dhe bashkëpunon me institucionet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH gjegjësisht Institutin Hidrometeorologjikë të Kosovës;. 

  • Përgatitë dhe shpërndan raporte për paraqitjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe i përcjellë palëve me interes   

  • Përgatit planet strategjike për zhvillimin e vreshtarisë

  • Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane në identifikim, paralajmërim të hershëm për sëmundjet dhe dëmtuesve

3 Stacionet

Komunikim në kohë reale Server <-> Stacion

Senzorë

Rreth 10 Senzorë të integruar në kohë reale

Mbrojtja

Analizë dhe parashikim të sëmundjeve

Evapotransponimi

Evapotransponimi

Fazat Fenologjike

Fazat fenologjike

Masat

Parashikimi dhe përcaktimi i masave mbrojtëse

Lajme nga PHSD

Stacionet meteorologjike

Në kuadër të mbrojtjes dhe parandalimi të herëshëm të sëmundjeve kemi 3 stacionet 

Stacioni Nr.1 Suhareka

Double click an icon to replace it with one of your choice.

Stacioni Nr.2 Rahovec

Double click an icon to replace it with one of your choice.

Stacioni Nr.3 StoneCastle

Duplicate blocks and columns to add more features.

Senzorët

Senzorët të instaluar në Stacionet

Great Value

Turn every feature into a benefit for your reader.

Edit Styles

You can edit colors and background to highlight features.

Sample Icons

All these icons are completely free for commercial use.