Zakon-Nr.04-L-019

Legislation / Ligjet

445 views
0 Likes
0 0
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR.02/L-8 O VINAMA .
„Ovim se zakonom uređuje proizvodnja, promet, prerada vinskog grožđa, proizvodnja i uslovi stavljanja u promet vina i drugih proizvoda grožđa i vina, destilacija i zaštita vina proizvedenog u određenom geografskom području koje se razlikuje posebnim klimatskim, zemljišnim i drugim uslovima, te proizvodnja i promet vočnog vina i ostalih proizvoda na bazi vočnog vina.“

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

7. 7 utvr đ ene granice, sadržinu še ć era, prirodnu sadržinu alkool a i druge sastojke ka i organolepti č ke komponente vina. 18.6. Prema kvalitetnu, vina se dele: a) stona vina; b) stono vino, bez zaštitnog geografskog porekla; c) stona vino sa zaštitnom geografskom poreklom. 18.7. Kvalitetna vina sa zaštitnom geografskom poreklom. 18.8. Vrhunska vina, se dele: a) vrhunsko vino od ograni č enih i kontrolisanih lokaliteta; b) vrhunsko vino sa zaštitenom geografskom poreklom iz specifi č nih lokaliteta. c) “arhivska“ vina su kvalitetna vina visokog kvaliteta koja su č uvane u pod posebnim uslovima pet (5) i više godina, a ako se č uvaju u flašama, najmanje tri (3) godine; d) predikatna vina sa zašti ć enom geografskom poreklom su vina koje u posebnim godinama i uslovima, u zavis nosti od stepena zrelosti grož đ a, vremena berbe i na č ina prerade, postižu poseban kvalitet; e) mlado vina; f) ekološko vina; g) penušavo vino; h) penušavo stono vina; i) regionalno penušavo vino; j) kvalitetno penušavo vino; k) polupenušavo vino; l) polupenušavo stono vino, m) kvalitetno polupenušavo vino. 18.9. Kriterije za užu kate gorizaciju vina utvr đ uju se podzakonskim aktom Ministarstva. 18.10. Ostali proizvodi od grož đ a i vina, prema ovom zakonu, su:

8. 8 a) nefermentisani alkoolni proizvodi: (i) konzervisano širo; (ii) koncentrisano širo; (iii) karamelizovano širo; (iv) alkoolizovano širo; (v) delimi č no fermentisano širo; (vi) rektifikovano širo. b) vino za proizvonju vinskog sir č eta; c) vinsko sir č e; d) sir ć e od vo ć nih plodova: e) dealkoholizirano vino; f) vino sa smanjenim procentom alkoola; g) vino za destilaciju; h) sekundarni proizvodi prilikom prerade grož đ a i vina; i) grož đ ena komina; j) talog vina; k) kiseline; l) seme grož đ a. Č lan 12 Č lana 19 bazi č nog zakona, u stavu 19.4 posle re ć i “Ministarstvo” dodaje se tekst „ U Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo“ .

1. 1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly ZAKON br. 04/L-019 O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKO NA BR.02/L-8 O VINAMA Skupština Republike Kosova, Na osnovu č lana 65 (1) Ustava Republike Kosova, Donosi: ZAKON O IZMENAMA I DOPUNA MA ZAKONA BR.02/L-8 O VINAMA Č lan 1 Č lan 1 bazi č nog zakona menja se i glasi: „Ovim se zakonom ure đ uje proizvodnja, promet , prerada vinskog grož đ a, proizvodnja i uslovi stavljanja u promet vi na i drugih proizvoda grož đ a i vina, destilacija i zaštita vina proizvedenog u odre đ enom geografskom podru č ju koje se razlikuje posebnim klimatskim, zemljišnim i drugim uslovima, te proizvodnja i promet vo č nog vina i ostalih proizvoda na bazi vo č nog vina.“ Č lan 2 1. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1. pojam „Vino“, menja se i glasi:

6. 6 Č lan 11 Č lan 18 bazi č nog zakona, menja se i glasi: 18.1. Prema ovom Zakonu, vina su: a) Vina u užem smislu re ć i, su: (i) blago vino; (ii) penušavo vino; (iii) polupenušavo gazirano vino; (iv) penušavo gazirano vino. b) Specijalna vina: (i) desertno vino; (ii) aromati č no vino; (iii) liker vino. 18.2. Po boji vina se klasifikuju na bela, roza i crvena. 18.3. Po sadržini še ć era vina se klasifikuju na: a) blaga vina: suva, polu suva, poluslatka i slatka; b) penušava, penušava gazirana, polupenuš ava i polupenušava gazirana vina klasifikuju se kao: presuve, s uve, polusuve, poluslatke i slatke. 18.4. Kriterjije za podelu vina prema še ć ernom sadržaju: a) suvo vino: vino koje sadr ži najviše 4 gr/l redukuju ć i nefermentisani še ć er; b) polusuvo vino: vino koje sadr ži preko 4 gr/l , ali ne prekora ć uje 12 gr/l redukuju ć i nefermentisani še ć er; c) poluslatko vino: vino koje sadrži preko 12 gr/l, ali ne prekora ć ije 45 gr/l redukuju ć i nefermentisani še ć er; d) slatko vino: vino koje sadr ži najmanje 45 gr/l reduktuju ć i nefermentisani še ć er. 18.5. Imaju ć i u vidu odredbe Poglavlja II I, klasifikacija vina na kvalitetne klase zavisi od postignutog kvaliteta grož đ a, prinosa po hektaru, koji ne treba da prekora č i unapred

12. 12 Č lan 27 Č lan 47 bazi č nog zakona, posle stava 47.2. dodaje se novi stav 47.3. koji glasi: 47.3 Za usluge, obavljene iz oblasti vinogr adarstva i vinarstva koje pruža Zavod za vinogradartvo i vinarstvo, materijalna kompenzacija, utvr đ uje podzakonskim aktom Ministarstva. Finansij sku kompenzaciju za stru č nih usluga zainteresiranih stranaka, izvršenih u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, ure đ uje podzakonskim aktom Ministarstvo. Č lan 28 Č lan 49 bazi č nog zakona, menja se i glasi: Prihodi ostvareni sprovo đ enjem ovog Zakona, upla ć uju se u Kosovski budzet. Č lan 29 Č lan 51 bazi č nog zakona postoju ć i tekst postaje stav 51.1. i posle njega se dodaje novi stav 51.2. koji glasi: 51.2. Ministarstvo je dužno da za sprovo đ enje ovog zakona, donosi podzakonska akta u roku od, šest (6) meseci. Č lan 30 Ovaj zakon stupa na snagu petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. Zakon br. 04/ L-019 29. jul 2011.godine Predsednik Skupštine Republike Kosova Jakup KRASNIQI _______________

3. 3 3.5. Proizvodi sa znakom zašti ć enog georafskog porekla, moraju ispunjavati slede ć e uslove: a) da poti č u iz ograni č ene vinogrsdske zone ; b) da poti č u iz odre đ enih sorti ili ujedinjenja odre đ enih sorti vinove loze. Vino može da zadrži ime sorte grož đ a ako je prizvedeno od najmanje 85% te sorte grž đ a i 15% od sorte koje je približno kvalitetu bazi č nog vina. c) da imaju najniži utvr đ eni stepen prirodnog alkohola; d) da ne prekora č i predvi đ eni prinos po hektaru; e) da u hemijskom i organolepti č kom pogledu, moraju imati karakteristike lokacije porekla. 3.6. Na predlog Zavoda za vinogradarst vo i vinarstvo, Minist arstvo donosi odluku o obeležavanju vina zaštitnom znakom geografskog porekla. 3.7. Kategoriju kvaliteta vina zati ć enim znakom geografskog porekla, determinišu fizi č ko-hemijske i organolepti č ke osobenosti vina. 3.8. Ministarstvo - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, vodi registar upisa zašti ć enog geografskog porekla i lokacija sa zaštitnim geografskim pozateljima. 3.9. Uslove koje proizvo đ a č mora ispuniti za donošenje od luke za obeležavanje vina sa zašti ć enim znakom geografskog porekla i obeležava nja lokacije sa zaš titnim geografskim pokazateljima, utvr đ uje Ministarstva posebnim podzakonskim aktom. 3.10. Za ostale nevrhunske kategorij e vina, procenat mešavine, utvr đ uje Ministarstvo sa podzakonskim aktom. Č lan 4 1. Č lan 4 bazi č nog zakona, stav 4.1. menja se i glasi: 4.1. Ministarstvo preko Zavoda za vinograd arstvo i vinarstvo u Orahovcu, obavlja slede ć e poslove: a) ugra đ uje i održava katastar vinograda; b) upravlja sistemom proizvodnje i prometa vinskog grož đ a i drugog vo ć nog vina. c) vidi registar i vinograda; d) vodi registar vinogradara i proizvo đ a č a vina;

10. 10 Č lan 17 U stavu 25.2. č lana 25 bazi č nog zakona, briše se ta č ka a) “Godina berbe”, I preure đ uje se redosled ostalih ta č aka. Č lan 18 Č lan 31 bazi č nog zakona, briše se iz teksta zakona. Č lan 19 Č lan 34 bazi č nog zakona stav 34.1. menja se i glalsi: 34.1 Maksimalni sadržaj isparljivih kiselina ne sme prekora č iti 0,8g/l za šire fermentisanog grož đ a; 1g/l za belo i roze vino; 1,2 g/l za crveno vino u slobodnom prometu. Č lan 20 Č lan 35 bazi č nog zakona, stav 35.2, procenat „7,5% vol.“ zamenjuje se procentom „8,5% vol“. Č lan 21 1. Č lan 37 bazi č nog zakona stav 37.1, posle re ć i “Ministarstvo” dodaje se tekst: “Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo” i briše se re č “saharoze”, dok ostali deo teksta ostaje neizmenjen. 2. Č lan 37 bazi č nog zakona, stav 37.2 menja se i glasi: 37.2 Oboga ć enje, acidacija, deacidacija i zasla đ ivanje moraju se upisati u unutrašnjim knjigama kompanija za proizvodnju vina i izdaje se odgovaraju ć a dokumentacija koja dokazuje da su proizvodi podvrgnuli procesu i da se mogu staviti u slobodan promet. Č lan 22 Č lan 41 bazi č nog zakona u stavu 41.2 posle re č i: „ Ministarstvo” dodaje se novi tekst “Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo“, dok ostali deo teksta ostaje neizmenjen.

4. 4 e) odre đ uje preporu č ljive i odobrene podvrste vinove loze i njihovo podkalemljenje; f) prati sazrevanje grož đ a i odre đ uje vreme branja; g) ograni č ava maksimalni grž đ eni prinos za hektar, u zavisnosti od podvrste i destinacije; h) ocenjuje i odre đ uje vino i druge proizvode vinove loze, plodnog vo č a, i vina; 2. Č lan 4 bazi č nog zakona, stav 4.2, prvi deo stava i ta č ka f) istog stava, menja se i glasi: 4.2. Fizi č ko-hemijske analize grož đ a, šire i vina vrše ovlaš ć ene laboratorije u okviru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i razvoj sela. f) izdavanje uverenj a o ocenjivanju grož đ a, vina, i drugih proizvoda od grož đ a, vina i vo č nih plodova. 3. Č lan 4 bazi č nog zakona, stav 4.3, posle reci ”Opstine“ dodaju se reci “vinogradarskih zona“ dok ostali deo teksta ostaje isti. 4. Č lan 4 bazi č nog zakona, posle stava 4.3, dodaje se novi stav 4.4. slede ć im tekstom: 4.4. Za sprovo đ enje zakonskih odredaba ovog č lana, Ministarstvo donosi podzakonski akt. Č lan 5 U č lanu 5 bazi č nog zakona, posle stava 5.5, dodaju se dva nova stava 5.6. i 5.7. koji glase: 5.6. Porodi č ni proizvo đ a č i mogu proizvesti vino u koli č ini od 700 litara godišnje za sopstvene potrebe, bez prava trgovanja; 5.7. proizvo đ a č i grož đ a, šira, vo č nih vina i drugih proizvoda od grož đ a i vina moraju biti licencirani i imati zaposlenog stru č njaka

11. 11 Č lan 23 1. Č lan 41 bazi č nog zakona u stavu 41.2 re č odraslo“, zamenjuje se re č ju, „Gajen“. 2. Č lan 41 bazi č nog zakona u stavu 41.2. ta č ka a) „odraslo“, zamenjuje se re č ju, „Gajen“. Č lan 24 Č lan 43 bazi č nog zakona stav 43.4. menja se i glasi: 43.4 Svaka pošiljka uvozena vina, osim vina punjenog u flašama do koli č ine koju pojedinac može uvesti bez carine, u skladu sa carinskim pravilima, mora se službeno uzorkovati o fitosanitarne inspekcije koj a uzorke dostavlja Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo radi njohove hemijsko-analiti č ke i organolepti č ke procene. Zavod za vinogradarstvo i vinarstva vrši procenu uvezenih vina, u roku od č etiri (4) dana, od dana prijema uzoraka. Č lan 25 1. Č lan 44 bazi č nog zakona stav 44.2, menja se i glasi: 44.2. Izvoz vina mora se propratiti sertif ikatom. Rok važenja sertifikata o fizi č ko hemijskih i organolepti č kih analizama jeste tri meseci (3), i u tom roku koli č ine uzorkovanog vina moraju se prodati ili pakovati. 2. Č lan 44 bazi č nog zakona u stavu 44.4, č lana na kraju re č enice posle re č i: “etiketirano”, dodaje se tekst “kao i u otvorenom obliku ili refuz”. Č lan 26 Č lan 45 bazi č nog zakona menja se i glasi: 45.1 Poslovi nadgledanja i proizvodnje grož đ a, vina i ostalih proizvoda od grož đ a, vina i plodnog vo č a, prema ovom Zakonu, ure đ uju se na osnovu podzakonskih akata koje donosi Ministarstvo - Fitosanitarni inspektorat . 45.2 Poslove kontrole i nadzora iz nadlež nosti Fitosanitarnog inspektoriata vrši Fitosanitarni Inspektor.

9. 9 Č lan 13 Č lana 20 bazi č nog zakona, u stavovima 20.2 i 20.3, tekst “Ovlaš ć ena institucija” zamenjuju se re č ima: “Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo”, dok ostali deo teksta ostaje neizmenjen. Č lan 14 1. Č lana 21 bazi č nog zakona, stav 21.1 menja se i glasi: 21.1 Organolepti č ku ocenu kvaliteta vina obavlja komisija, imenovana od Ministara, koju sa č injavaju ovlaš ć ena lica iz oblasti vinogradarstva i enologije, sertifikovani za organolepti č ku ocenu. 2. Č lana 21 bazi č nog zakona u stavu 21.3 i 21.4, re č “Degustatori”, zamenjuje sa re č ju “ocenjiva č i”, dok ostali deo teksta ostaje neizmenjen. 2. Č lan 21 bazi č nog zakona, posle stava 21.5. dodaje se novi stav 21.6. koji glasi: 21.6 Za sprovo đ enje zakonskih odredaba ovog č lana Ministarstvo donosi podzakonski akt. Č lan 15 1. Č lan 22 bazi č nog zakona ustavu 22.2. re č i: “broja kontigenta” zamenjuju se re č ima „Službenog kontrolnog broja“ , dok ostali deo teksta ostaje neizmenjen. 2. Č lan 22 bazi č nog zakona stav 22.3. menja se i glasi: 22.3. Pre plasiranja proizvoda na tržištu, sva pa kovanja maruju imati etikete. Oblik i sadržiaj etiketa utvr đ uje se podzakonskim aktom Ministarstva. Č lan 16 1. Č lan 24 bazi č nog zakona, posle ta č ke e) dodaje se nova ta č ka f), tekstom u nastavku: f) godina berbe; 2. Č lan 24 bazi č nog zakona ta č ka g), menjase i glasi: g) kontrolni službeni broj se stavlja samo na etiketima vrhunsko kvalitetnih vina.

5. 5 Č lan 6 1. Č lan 6 bazi č nog zakona, stav 6.1, menja se i glasi: 6.1. Ministarstvo - Zavod za vi nogradarstvo i vinarstvo, v odi evidenciju uzgajiva č a grož đ a, te proizvo đ a č a i obra đ iva č a vina ili drugih grž đ enih proizvoda, vina i plodnih vo č a. 2. Č lan 6 bazi č nog zakona, stav 6.2, na kraju teksta iza re č i “Ministarstvo“, dodaje se tekst „ U Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo“. Č lan 7 Č lan 7 bazi č nog zakona, stavovi 7.1, 7.3 i 7.4, iza re č i “ Ministarstvo “, dodaje se tekst „ Zavod za vinarstvo i vinogradarstvo“, dok ostali tekst odredbe ostaje neizmenjen; Č lan 8 Č lan 8 bazi č nog zakona, stav 8.5, iza re č i “ Ministarstvo “, dodaje se tekst: „ U Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo“. Č lan 9 Č lan 15 bazi č nog zakona, stav 15.4 menja se i glasi: 15.4. Gornje i donje granice analiti č kih pokazatelja te kriterije organolepti č kih procena ovih č inilaca, odre đ uju se pozakonskim ak tom Ministarstva. Č lan 10 1. Č lan 16 bazi č nog zakona, stav 16.1 tekst “Uzimaju ć i u obzir ekološke okolnosti” briše se i zamenjuje tekstom “Na osnovu ekoloških uslova”, dok ostali teksta odredbe ostaje neizmenjen. 1. Č lan 16 bazi č nog zakona, posle stava 16.1, dodaje se novi stav 16.2. koji glasi: 16.2.Vinogradska regija je ve ć a vinogradska teritorijalna jedinica sa sli č nim klimatiskim i zemljišnim uslovima. Koji u kombinaciji sa agrobiološkim faktorima uti č u na osnovne organolepti č ke karakteristike vina, proizvedenog na tom podru č ju. Regioni vinogradarstva su Region Duka đ ini i Kosovska Ravnina.

2. 2 1. “Vino” – podrazumeva poljoprivrednog preh rambenog proizvoda dobijenog isklju č ivo alkoholnom, potpunom ili delimi č nom, fermentacijom svežeg grož đ a, mlevenog ili nemlevenog vo ć nog ploda, ili grož đ enog šira . 2. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1. pojam „Kosovsko vino“, menja se i glasi: 2. “Kosovsko vino” – podrazumeva vino, proiz vodeno na Kosovu, koje poti č e isklju č ivo od raznovrsnosti vinove loze, klasif ikovane za proizvodnju vina. Minimalna prirodna ja č ina alkoholna je 8,5 vol.%. Ukupni sa držaj kiselosti, u obliku tartarna kiselina nije ispod 3,5 gr./l. 3. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1. posle podstava 5, dodaje se nova definicija 6. „ Porodi č ni proizvo đ a č “ , koja glasi: 6. „Porodi č ni proizvo đ a č “- podrazumeva svako fizi č ko ili pravno lice koje proizodi za svoje potrebe. 4. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1., definicija “ Komina od grož đ a” , menja se i glasi: 18. “ Kljuk grož đ a”- podrazumeva masu fermentisanog ili nefermentisanog mlevenog svežeg grož đ a,. 5. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1., definicija “ Kljuk grož đ a” , menja se i glasi: 19. “ Komina od grož đ a” zna č i sekundarni proizvod dobiven u procesu presovanja pre i posle alkoholne fermentacije komina grož đ a 6. Č lan 2 bazi č nog zakona, stav 1., definicija „Vi no, namenjeno za destilaciju“, menja se i glasi: 20. “ Vino, namenjeno za destilaciju“ – podrazumeva proizvod koji sadrži trenutnu alkoholnu ja č inu u jedinici voluma najmanje 7,5%, a ne više od 17 %, i maksimalnu isparivu kiselost od 3 gr./l, odraženu kao sir č etna kiselina. Č lan 3 1. Č lan 3 bazi č nog zakona, naslov č lana “ Geografsko poreklo ”, menja se i glasi: “Utvr đ ivanje zašti ć enog geografskog porekla” 2. Č lanu 3 bazi č nog zakona, posle stava 3.4, dodaju se novi stavovi: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 i 3.10, sa slede ć im tekstom:

Views

 • 445 Total Views
 • 351 Website Views
 • 94 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 20 skkv.rks-gov.net