Divizioni i Laboratorit

Detyrat dhe Përgjegjësit


  • Përgatit planin strategjikë për zhvillimin e Laboratorit të Enologjisë;
  • Pranon mostrat e shifruara të verës, dhe kryen analizat fiziko – kimike
  • Evidenton rezultatet e analizave fiziko – kimike dhe i dorëzon sektorit të administratës;
  • Përgatitë dhe shpërndan raporte për analizat fiziko – kimike për Divizionin e Verëtarisë dhe për palët tjera me interes;
  • Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane për vlerësimin analitikë të verës;
  • Krijon rrjetet specifike për trajnim dhe arsimim për çështjet që kanë të bëjnë me përdorimin e aparaturave laboratorike;
     

Raportet

Përgadit dhe dhe shpërndan raporte per analiza fiziko-kimike

Analizat Fiziko-kimike 

Planifikime

Përgadit planin strategjikë

Trajnime

Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane

Mostrat

Pranon Mostrat e shifruara të verës

Evidencat

Evidenton rezultatet e analizve fiziko-kimike.

Lajme nga Laboratori