Thirrje për aplikim për Projekte 2017

Forms / Aplikimet

509 views
0 Likes
0 0
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur fazën e aplikimit për projekte në kuadër të Programit për Zhvillim Rural.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur fazën e aplikimit për projekte në kuadër të Programit për Zhvillim Rural. Ftohen të gjithë fermerë t dhe të interesuarit që duan të merren me bujqë si , që të aplikojnë në fondin prej 23 milionë eurove që parasheh mbështetje në shumë nënsektorë. Thirrja vlen për katër masa të Programit pë r Zhvillim Rural: MASA 101: INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË EKONOMITË BUJQËSORE MASA 103: INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E PRODHIMEVE BUJQËSORE MASA 302: DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVE MASA PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE Për të gjitha procedurat e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm, informatat mund t’i gjeni në uebfaqet e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, www.azhb-ks.net dhe të MBPZHR-së, www.mbpzhr-ks.net . Po ashtu, mund të informoheni edhe në Zyrat R aj onale të AZHB-së. THIRRJA PËR APLIKIM ËSHTË E HAPUR PREJ DATËS 6 SHKURT DERI MË 20 MARS 2017. Formulari për aplikim dhe dokumentet e bashkëngjitura duhet të dorëzohen në njërën nga Zyrat Rajonale të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë në: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan nga ora 8:30-16:00 çdo ditë pune. Dokumentacioni i paplotësuar mund të refuzohet. Përgjegjësia e plotësimit të dokumentacionit është e aplikuesit. Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë / Agencija za Razvoj Poloprivrede / Agriculture Development Agency

2. Kontaktet dhe pikat (vendet) informuese lidhur me aplikimin AZHB Adresa: (Ndërtesa e ish-Bank ës së Lublanës) Prishtinë Çdo ditë pune nga ora 10:00 – 12:00 dhe nga ora 13:00-15:00 tel. 038/211-967 ose 038/212-647 Çdo ditë pune nga ora 08:30-16:00 Nr. Rajoni Adresat Telefoni E-maili 1 Prishtinë ZONA INDRUSTIALE Fushë Kosovë, përballë Maxi- Marketit, 038 601 169 2 Mitrovicë “Mbretëresha Teutë” pa nr. 028 522 501 3 Pejë Instituti Bujqësor “Fidanishtja” Pejë 039 431 276 4 Gj akovë “Marin Barleti” nr. 2, kati III. 0390 320 992 5 Prizren “Avni Rrustemi” 159 029 244 793 6 Ferizaj “Dëshmorët e kombit” pa nr. 0290 324 661 7 Gjilan Rr: Bulevardi i Pavarësisë (Rr. e Ferizajt) (Soliteri, kati I) 0280 326 106

Views

 • 509 Total Views
 • 394 Website Views
 • 115 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 36 skkv.rks-gov.net