Detyrat dhe Përgjegjësit

 • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Vreshtari  

 • Pranon, shqyrton dhe menaxhon numrat identifikues të vreshtarëve  

 • Mirëmban dhe azhuron Kadastrën e Vreshtave  

 • Evidenton shkuljet, mbjelljet dhe ri-mbjelljet  

 • Menaxhon raportet e kontrollit nga tereni  

 • Përgatit planet strategjike për zhvillimin e vreshtarisë  

 • Krijon kushte për trajnime dhe aplikim të shërbimeve këshilluese në Vreshtari  

 • Përgatit dhe shpërndan raporte nga vreshtaria për palët e interesit  

 • Përcakton varietetet e rekomanduara dhe rekomandon kufizimin e rendimentit sipas varieteteve dhe destinimit të rrushit  

 • Përcjellë pjekjen e rrushit dhe rekomandon vjeljen bazuar në parametrat laboratorik  

 • Bën menaxhimin e lajmërimit përfundimtar të vjeljeve.  

Komponentë e rëndësishme e departamentit të vreshtarisë është menaxhimi i Sistemit të Kadastrës së Vreshtave si dhe lajmërimi përfundimtar i vjeljes.

Strategjia


Numri identifikues i vreshtarit


Menaxhimi


Mbjelljet

 

Shkuljet

 

Lajme nga Vreshtaria


Formularët

Odoo - Sample 1 for three columns

Thirrje për Aplikim

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur fazën e aplikimit për projekte në kuadër të Programit për Zhvillim Rural. 

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Thirrje për Aplikim

 Për përfitim në kuadër të impelementimit të "planit për bujqësi dhe zhvillim rrual 2014-2020", masa 101 "investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore" sektroi i pemëve, sektori i rrushit.