VERËTARIA

Detyrat dhe Përgjegjësit

 • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Verëtari;  

 • Përgatit planin strategjikë për zhvillimin e Verëtarisë;  

 • Bën menaxhimin e kërkesave për numrin e sigurisë (NZK);  

 • Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane në vlerësimin analitikë dhe organoleptikë të verës;  

 • Lëshimin e dokumenteve rreth kontrollit të kualitetit të verës;  

 • Menaxhon dhe organizon procesin e vlerësimit organoleptikë të verës;

 • Pranon raporte të kontrollit nga Inspektorët përkatës;  

 • Kontrollon raportet e të dhënave të deklaruara nga kompanitë prodhuese për prodhimin vjetor dhe stoqet;  

 • Harton procedura rreth formimit të komisioneve profesionale që kanë të bëjnë me kontrollin e kualitetit të verës;  

 • Përgjigjet në ankesat e kompanive prodhuese të verës;  

 • Përgatite dhe shpërndan raporte nga Verëtaria për palët e interesit.  

 • Menaxhon dhe Monitoron:  

  • Tregtinë e brendshme  

  • Eksportin  

  • Importin e verës dhe produkteve tjera nga rrushi dhe vera.

Kontrollim

Bën kontrollimin e kualitetit të Verës


Monitorim

Monitoron Tregtinë e brendshme, Eksportin, importin e Verës

     

Zhvillim

Propozon, harton strategjitë zhvillimore në Verëtari

Raporte

Përgadit dhe shpërndan raporte nga Verëtaria për palët e interesit

Menaxhim

Menaxhon dhe organizon procesin e vlerësimit organoleptikë të verës

Lajme nga Verëtaria

Lista e prodhueseve të Verës

Add a great slogan.

Change Icons

Double click an icon to replace it with one of your choice.

Duplicate

Duplicate blocks and columns to add more features.

Delete Blocks

Select and delete blocks to remove some features.

Second list of Features

Add a great slogan.

Great Value

Turn every feature into a benefit for your reader.

Edit Styles

You can edit colors and background to highlight features.

Sample Icons

All these icons are completely free for commercial use.